Heden ten dage is onze maatschappij in belangrijke mate geëvolueerd naar een digitale wereld waarbij we zonder veel nadenken, dagelijks gebruik maken van tal van digitale toepassingen en platformen. Denken we maar aan facebook, twitter, sociale media, diverse smartphone apps,… waaraan we zelfs onze bankzaken en privégegevens toevertrouwen. Binnen deze digitale wereld staan we beter toch even stil bij de bescherming van onze privacy, getuige hiervan de recente privacyschandelen (genre facebook,…) en het gebruik van onze persoonlijke gegevens.

Om de burger zijn privacy te beschermen bestond reeds al enige jaren privacywetgeving, doch deze werd door Europa in een bredere en strengere vorm gegoten : de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of ook General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, welke van kracht wordt op 25.05.2018.

In de praktijk betekent dit dat eenieder die persoonsgegevens registreert, verwerkt of uitwisselt onder deze wetgeving valt en vanaf 25 mei zich in regel moet stellen. Praktisch gezien komt het erop neer dat ook ondernemingen (eenmanszaken, vennootschappen,…) en verenigingen of stichtingen (VZW’s, …) zich voorafgaand moeten bezinnen over welke persoonsgegevens zij vergaren, hoe zij deze registreren en verwerken, wie daar toegang toe heeft edm… Overeenkomstig deze wetgeving dient de privacy van de betrokkenen dan ook gewaarborgd te worden door het implementeren van een privacybeleid, het informeren van de betrokkene d.m.v. een privacyverklaring en het afsluiten van overeenkomsten met derden/partners die toegang tot deze gegevens krijgen.

Vanaf 25 mei 2018 zal de privacycommissie – die heden een adviserende functie heeft – bevoegd worden om te controleren en te beboeten indien er overtredingen vastgesteld worden. In haar laatste verklaring heeft de privacycommissie reeds aangegeven tijdens de overgangsperiode vooral adviserend en begeleidend op te treden en nog niet onmiddellijk sanctionerend. Niettemin heeft deze nieuwe regelgeving een belangrijke impact (ook voor onze cliënten), welke tijdens de afgelopen weken hierover door ons werden geïnformeerd en aangeschreven.

Ons kantoor is inmiddels GDPR-conform en eenieder kan onze nieuwe privacyverklaring consulteren op http://www.bonne-gent.be/bonne-disclaimer/

Zit u naar aanleiding hiervan nog met vragen, contacteer dan gerust uw medewerker op 09/218.92.92 of mail ons op info@bonne-acc.be