Nieuwe regeling voorschotfacturen 2015

Door Europese rechtspraak heeft België de regels inzake facturatie van voorschotten aangepast met ingang van 01.01.2013. Omwille van praktische bezwaren destijds werd door de BTW-Administratie beslist dat de toenmalige regeling als overgangsmaatregel mocht blijven toegepast worden tot 31.12.2014.

Vanaf 01.01.2015 geldt echter de “nieuwe” regeling inzake voorschotfacturen. Belangrijkste wijziging hierbij is dat voorschotfacturen volgens de nieuwe “wettelijke regeling” niet meer onderworpen worden aan BTW en aldus de klant/ontvanger op basis van die (zgn. pro-forma) factuur geen BTW in aftrek kan nemen. Pas bij ontvangst van de betaling, levering van de goederen of voltooiing van de prestatie wordt een definitieve factuur uitgereikt met BTW.

Omdat dit nieuw “wettelijk stelsel” complexer is, de bedrijfsadministratie belast en een dubbel factuurcircuit impliceert, heeft de BTW-Administratie een “vereenvoudigd stelsel” inzake voorschotfacturen in het leven geroepen :

1) voorschotfacturen mogen met toepassing van BTW worden uitgeschreven op voorwaarde dat een vermoedelijke datum van levering van het goed of voltooiing van de dienst erop wordt vermeld, alsook de exacte uiterste betaaldatum.

2) de ontvanger van deze voorschotfactuur kan dan ook de BTW onmiddellijk in aftrek nemen.

3) vereiste is evenwel dat de goederen geleverd worden, de prestaties voltooid worden of de betaling ontvangen wordt uiterlijk binnen een tijdsbestek van 3 maand, te rekenen vanaf einde van de maand waarin de factuur werd opgemaakt.

Deze regeling mag toegepast worden voor alle lokale (binnenlandse) transacties en zal in de praktijk meer dan 95% van de problemen ondervangen. Vandaar dat wij onze clienten adviseren van deze vereenvoudigde regeling gebruik te maken. Voor intracommunautaire transacties mag deze regeling niet toegepast worden en zal van het nieuw wettelijk stelsel inzake voorschotfacturen gebruik moeten gemaakt worden.

Heeft u nog vragen hieromtrent ? Contacteer dan gerust uw dossierbeheerder op onze gekende coördinaten.